Sabtu, 18 Februari 2012

Tingkat Kesufian


Tingkat Kesufian menurut Ahli Tasawuf

Seorang sufi harus melalui tingkatan tasawuf (maqam) dalam mencapai tujuan akhir yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT. Tingkatan tasawuf ini berbeda-beda menurut pengalaman beberapa sufi yang menjalaninya.
Abu Nasr as-SarrajAbu Bakar al-KalabaziAl-GhazaliAbdul Karim al-Jili
1. Tobat1. Tobat1. Tobat1. Islam
2. Warak2. Zuhud2. Sabar2. Iman
3. Zuhud3. Sabar3. Kefakiran3. as-Salah (kesalehan)
4. Fakir4. Fakir4. Zuhud4. Ihsan
5. Sabar5. Tawaddu' (rendah hati)5. Tawakal5. Syahadah (penyaksian)
6. Tawakal6. Takwa6. Makrifat6. Siddiqiyyah (kebenaran)
7. Rida7. Tawakal
7. Qurbah (kedekatan [di sisi Allah])

8. Rida
al-Kullah

9. Mahabbah (cinta)
al-Hubb

10. Makrifat
al-Khitamal-Ubudiyyah


Abu Sa'id bin Abu al-Khair
1. Niat15. Ibadah29. Wijd (ekstase)
2. Inabah (penyesalan)16. Warak30. Qurb (kehampiran)
3. Tobat17. Ikhlas31. Tafakur (perenungan)
4. Iradah (Kemauan)18. Sidq (benar/jujur)32. Wisal (hubungan langsung)
5. Mujahadah (kesungguhan)19. Khauf (takut akan kemurkaan Allah SWT)33. Kasyf (terbuka hijab yang membatasi manusia dan Allah SWT)
6. Muraqabah (mawas diri)20. Raja' (harap akan rahmat Allah SWT)34. Khidmat
7. Sabar21. Fana35. Tajrid atau tajarrud (pembersihan hati dari selain Allah SWT)
8. Zikir22. Baka36. Tafrid (menyendiri dengan Allah SWT)
9. Rida23. Ilm al-yaqin (ilmu yakin)37. Inbisat (melapangkan hati menerima ilahi)
10. Mukhalafah an-nafs (melawan hawa nafsu)24. Haqq al-yaqin (yakin yang sebenarnya)38. Tahkik (menerima kebenaran)
11. Mufakat25. Makrifat39. Nihayah (akhir perjalanan kerohanian)
12. Taslim (penyerahan)26. Juhd (usaha keras)40. Tasawwuf (tasawuf)
13. Tawakal27. Walayah (kewalian)
14. Zuhud28. Mahabbah

Referensi
 • Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, etc. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.
 • Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA.
 • Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
 • Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
 • Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

0 komentar

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Duniaku Duniamu
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top